Đầu nối khí QS-16

Liên hệ

Giá 10.000₫

Đầu nối khí QS-16 (PN: 153036) Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.095 MPa ... 0.6 MPa  Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.95 bar ... 6 bar Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -13.775 psi ... 87 psi Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.095 MPa ... 1.4 MPa Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.95 bar ... 14 bar Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -13.775 psi ... 203 psi  

Đầu nối khí QS-16 (PN: 153036)

  • Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.095 MPa ... 0.6 MPa 
  • Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.95 bar ... 6 bar
  • Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -13.775 psi ... 87 psi
  • Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.095 MPa ... 1.4 MPa
  • Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.95 bar ... 14 bar
  • Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -13.775 psi ... 203 psi

 

Test

Sản phẩm mới nhất